•   511 622 734
 •   soboty i niedziele  08:00 - 20.00

Regulamin wypożyczalni

 

DEFINICJE

 

Wypożyczalnia

-

działalność gospodarcza prowadzona pod nazwą Mateusz Ponikiewicz na.setce.pl, ul. Wałowa 9, 32-005 Niepołomice.

Wypożyczający

 -

pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna wypożyczająca sprzęt od Wypożyczalni z zamiarem realizacji spływu kajakowego.

Regulamin            

-

określa zasady wypożyczenia sprzętu przez Wypożyczalnię.

 

POSTANOWIENIA REGULAMINU

 

 1. Wypożyczanie sprzętu wodnego przez Wypożyczalnię odbywa się na zasadach odpłatności zgodnie z cennikiem.
 2. Wypożyczalnia nie organizuje spływów kajakowych, jedynie wypożycza sprzęt.
 3. Realizującym spływ jest Wypożyczający sprzęt.
 4. Wypożyczający sprzęt i wszystkie osoby z niego korzystające zobowiązują się do zapoznania z Regulaminem oraz korzystania ze sprzętu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
 5. Korzystanie ze sprzętu wodnego dopuszczalne jest wyłącznie w godzinach pracy Wypożyczalni. Zabrania się korzystania ze sprzętu nocą
 6. Wypożyczenie sprzętu wymaga przedstawienia dokumentu tożsamości ze zdjęciem (np.: legitymacja studencka, dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy).
 7. Wypożyczalnia  ma prawo odmówić wydania sprzętu bez uzasadnienia.
 8. Wypożyczalnia może zażądać pisemnego potwierdzenia przez Wypożyczającego zapoznania się z niniejszym regulaminem lub zawarcia dodatkowej umowy, której załącznik stanowi niniejszy Regulamin.
 9. Wypożyczalnia może odmówić wydania sprzętu dla osoby której  stan wskazuje, że może  być pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających..
 10. Wypożyczający, przed odebraniem sprzętu, zobowiązany jest do sprawdzenia stanu technicznego wypożyczanego sprzętu oraz sprawdzenia jego ilości. Wszelkie ewentualne usterki należy zgłaszać wydającemu sprzęt w chwili jego wydania. Sprzęt ze zgłoszonymi usterkami zagrażającymi bezpieczeństwu nie zostanie wydany. Sprzęt odebrany bez sporządzenia protokołu lub adnotacji o usterce w umowie traktowany jest jako sprzęt bez usterki w chwili jego wydania.
 11. Wypożyczający odpowiada za dobór kamizelki asekuracyjnej/ratunkowej właściwej do wieku, wagi i wzrostu osób korzystających ze sprzętu wodnego i zobowiązany jest używać ich w sposób prawidłowy, zgodnie z ich przeznaczeniem i płynąć w zapiętej kamizelce asekuracyjnej/ratunkowej dostarczonej przez Wypożyczalnię.
 12. Korzystającym z kajaka zabrania się: stania i kucania na nim, siadania na burcie, rufie lub dziobie, kąpieli podczas pływania (w tym skoków  z kajaka do wody), korzystania z kajaka bez założonej kamizelki asekuracyjnej lub ratunkowej, wędkowania,  zabierania na pokład wypożyczonego kajaka większej liczby pasażerów niż wynika to z możliwości technicznych (wyporności) danego sprzętu.  
 13. Zabrania się korzystającym ze sprzętu zachowania zagrażającego bezpieczeństwu własnemu, pasażerów oraz osób trzecich.
 14. Sprzęt zwracany do Wypożyczalni powinien być w stanie umożliwiającym jego natychmiastowe wypożyczenie – dotyczy to zarówno jego stanu technicznego jak i czystości oddawanego sprzętu. Oddanie brudnego sprzętu  upoważnia Wypożyczalnię do nałożenia dodatkowej opłaty za czyszczenie sprzętu.
 15. Jeśli w dodatkowej umowie nie postanowiono inaczej odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w siedzibie wypożyczalni, to jest w Niepołomicach, ul. Wałowa 9.
 16. Za sprzęt nie zwrócony w terminie Wypożyczalnia pobiera dodatkową opłatę zgodnie z cennikiem.
 17. Wypożyczalnia wydaje sprzęt wyłącznie osobom pełnoletnim. Osoby niepełnoletnie mogą płynąć w kajakach będących własnością Wypożyczalni wyłącznie z osobą dorosłą. Wypożyczający / pełnoletni pasażer kajaka  ponoszą pełną odpowiedzialność za osoby nieletnie oraz spowodowane przez nie zniszczenia sprzętu.
 18. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na spływie, w szczególności za szkody jakie mogliby oni wyrządzić na rzecz innych osób lub firm.
 19. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty lub uszczerbku na zdrowiu lub śmierci uczestnika spływu. Cena za wypożyczenie sprzętu wodnego nie zawiera ubezpieczenia NW dla osób z niego korzystających.
 20. Wcześniejsze lub późniejsze niż to ustalono w umowie terminy, miejsca i godziny zakończenia lub rozpoczęcia spływów muszą być zaakceptowane przez Wypożyczalnię. Wypożyczalnia ma prawo nałożyć dodatkową opłatę jeśli nieustalona wcześniej zmiana terminu, miejsca lub godziny spowodowała powstanie dodatkowych kosztów – dotyczy to w szczególności dodatkowych kosztów wynikających z  czasu oczekiwania przez pracownika Wypożyczalni na wydanie lub odebranie sprzętu oraz kosztów transportu związanych ze zmianą miejsca rozpoczęcia lub zakończenia spływu. W przypadku kiedy brak zwrotu sprzętu w terminie spowodował niemożność wypożyczenia go przez kolejnego klienta Wypożyczalnia ma prawo żądać wynagrodzenia powstałych w ten sposób strat lub utraconych korzyści -  w szczególności dotyczy to strat Wypożyczalni wynikających z wszelkich roszczeń osób trzecich, którym sprzęt nie mógł być wypożyczony, a z którymi Wypożyczalnia była związana umową.
 21. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo odmowy wydania sprzętu ze względu na panujące lub spodziewane złe warunki atmosferyczne, w szczególności takie jak ulewne deszcze, burze, gradobicie, śnieg, ujemną lub bardzo niską odczuwalną temperaturę powietrza, silny wiatr, pokrywę lodową na wodzie, wezbranie rzek. W przypadku niewydania sprzętu z powodu panujących lub spodziewanych złych warunków atmosferycznych, Wypożyczającemu przysługuje zwrot wpłaconej ceny i zaliczek na poczet ceny. Wypożyczający oświadcza, że we wskazanej sytuacji  nie będzie rościł sobie praw do żadnego odszkodowania, w tym do zwrotu dotychczas poniesionych kosztów związanych z organizacją spływu. Wydanie sprzętu nie jest jednoznaczne z potwierdzeniem przez Wypożyczalnię bezpiecznych warunków atmosferycznych i bezpiecznego stanu rzek. Sprawdzenie oraz ocena istniejących i spodziewanych warunków atmosferycznych,  stanu rzek, oraz ocena ich wpływu na bezpieczeństwo uczestników spływu i bezpieczeństwo wypożyczonego sprzętu jest obowiązkiem Wypożyczającego.  Niezależnie od panujących warunków Wypożyczający ponosi pełne konsekwencje  rozpoczęcia korzystania z wypożyczonego sprzętu. .
 22. Wypożyczony sprzęt może być używany wyłącznie na akwenach, rzekach lub odcinkach rzek wskazanych w umowie. Zmiana miejsca użytkowania sprzętu musi być zaakceptowana przez Wypożyczalnię. W przypadku wykazania przez Wypożyczalnię, że sprzęt był używany gdzie indziej, Wypożyczalnia ma prawo nałożyć opłatę dodatkową w wysokości do 100% ceny za wypożyczenie.
 23. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione na jej terenie samochody, motocykle i rowery, a w szczególności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje włączając w to szkody wywołane siłami natury.
 24. Wypożyczalnia nie świadczy usług przewozu osób. W przypadku dostępności wolnych miejsc w pojeździe przywożącym kajaki na miejsce rozpoczęcia spływu lub odbierającym kajaki z miejsca zakończenia spływu, istnieje możliwość grzecznościowego, podwiezienia uczestników spływu. Pierwszeństwo podwiezienia przysługuje kierowcom posiadającym własne samochody wracającym po uczestników spływu.
 25. Wszelkie informacje dotyczące przebiegu  szlaku wodnego oraz sposobu omijania lub pokonywania przeszkód udostępniane przez Wypożyczalnię mają jedynie charakter orientacyjny i informacyjny. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niezgodność trasy z jej opisem, w szczególności nie odpowiada za zmiany na szlaku powstałe w wyniku działania sił natury (np. zmiana poziomu wody w rzece, drzewa powalone przez wiatr, skutki działania bobrów) oraz działanie osób trzecich.
 26. Naruszenie niniejszego regulaminu może skutkować koniecznością natychmiastowego zwrotu wypożyczonego sprzętu, bez prawa do zwrotu opłat za wypożyczenie sprzętu i bez prawa do odszkodowania.
 27. Za zgubienie, zniszczenia nieodwracalne sprzętu oraz jego kradzież Wypożyczający zwraca jego równowartość w wysokości 100% ceny rynkowej bez względu na stopień jego zamortyzowania, powiększoną o koszty wysyłki sprzętu przez sprzedawcę do Wypożyczalni.
 28. Wypożyczający zobowiązuje się do zapoznania z niniejszym regulaminem wszystkich uczestników organizowanego przez siebie spływu i odpowiada za przestrzeganie przez nich jego zapisów.
 29. Wszelkie spory w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Wypożyczalni.
 30. W celu optymalizacji logistyki, nadzoru nad wypożyczonym sprzętem oraz w celu zwiększenia bezpieczeństwa osób korzystających ze sprzętu Wypożyczalnia może korzystać z lokalizatorów GPS.
 31. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wypożyczającego jest zawarta umowa. Dodatkowo Wypożyczający oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie własnych danych osobowych a także udostępnionych przez niego danych osób korzystających ze sprzętu (o ile będą podane) w związku z realizacją wypożyczenia, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej potocznie RODO. Wypożyczający oświadcza, że dane osobowe przekazuje Wypożyczalni dobrowolnie i przyjmuje do wiadomości, że ma prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia lub odwołania uprzednio udzielonej zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem w przypadkach i na warunkach określonych w RODO, z zastrzeżeniem jednak zasad gromadzenia i przetwarzania danych w dokumentacji finansowej oraz w przepisach ustaw szczególnych. Wypożyczający ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie dotyczących jego i/lub korzystającego wspólnie ze sprzętu - danych osobowych narusza przepisy RODO. Udzielona zgoda ma na celu np. możliwość wykonywania przez Wypożyczalnię i przesyłania zdjęć lub  kontaktu po spływie.
 32. Wypożyczający i osoby korzystające ze sprzętu oświadczają, że zapoznali się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, która jest dostępna w siedzibie i na stronie internetowej Wypożyczalni.
 33. Wypożyczenie sprzętu wodnego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu w całości i bez zastrzeżeń.

 

 

Style Selector

Layout Style

Background Image